Llenguatge
Memòria
Funcions executives
Atenció i concentració

L’atenció és un element essencial en el rendiment cognitiu. Observarem atentament, concentrant-nos i esforçant-nos per reaccionar amb rapidesa.

Esculli una de les activitats per començar.
Tornar
Processament visual
Atenció i concentració
Processament auditiu