Llenguatge
Memòria
Funcions executives
Memòria

No tinc memòria! És una queixa molt freqüent, i no únicament entre persones d’edat avançada. Tant de forma verbal com visual, estimularem els diferents tipus de memòria. Principalment:

  • La memòria episòdica: aprenentatge i record de coses quotidianes.
  • La memòria semàntica: coneixements adquirits al llarg de la vida.
Esculli una de les activitats per començar.
Tornar
Processament visual
Atenció i concentració
Processament auditiu